1. Nông – Lâm – Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Phân bón