CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI

Sự kiện – Kết nối – Giao thương – Hoạt động cộng đồng

banner
banner
hình ảnh

Chúng Tôi Là Ai ?

Hội Doanh nhân trẻ Long An

Hội Doanh nhân trẻ Long An hay Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Long An.

Trong tiếng Anh gọi là: Long An Young Entrepreneurs Association.

Hội Doanh nhân trẻ Long An (sau đây ta có thể gọi lắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Long An..

Hội Doanh nhân trẻ Long An đoàn kết, tập hợp Doanh nhân trẻ đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An, các Doanh nhân quê hương Long An đang sản xuất kinh doanh trong nước, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo.

Nhằm mục đích chính là để cùng nhau phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, Hội Doanh nhân trẻ Long An ra đời đã góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Long An và của đất nước bởi vì mục tiêu chung đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn đoàn kết, tập hợp hội viên là các Doanh nhân trẻ Việt Nam trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lí, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên là doanh nhân trẻ Việt Nam với Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên và các tổ chức có liên quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân trẻ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

– Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ theo đúng quy định của pháp luật.

– Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.

– Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn được thành lập các pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

– Hội Doanh nhân trẻ Long An có nhiệm vụ và quyền hạn quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội ở trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã kí kết hoặc gia nhập, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

Với tinh thần: Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới – Phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Long An đã tổ chức thành công Đại Hội Hội Doanh nhân trẻ Long An Khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 từ đó góp phần làm nổi bật vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Long An. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An cố gắng thực hiện tốt vai trò đại diện, hỗ trợ các doanh nghiệp, là cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp, hưởng ứng và tài trợ các chương trình an sinh xã hội, chương trình khởi nghiệp, thường xuyên tổ chức các chuyến giao lưu đến các doanh nghiệp để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt sử dụng sản phẩm chéo của nhau cùng giúp nhau phát triển, đóng góp ngân sách cho địa phương, tham gia tích cực vào công tác phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Long An.

Hồ Sơ Doanh Nhân

BAN THƯỜNG VỤ

5 LÝ DO THAM GIA HỘI

hình ảnh

ĐĂNG KÝ ĐỂ

THAM GIA