[10/10/2023][NQ 41-NQ/TW] Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

♦Hội Doanh nhân trẻ Long An kính gởi Quý Doanh nhân Doanh nghiệp Hội viên: Toàn văn Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

File name : Chinhphu.vn-Toan-van-Nghi-quyet-so-41-NQTW-ngay-10102023-cua-Bo-Chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-Viet-Nam-trong-thoi-ky-moi.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *